Reisebericht New York mit Kanada I vom 17. - 27.10.2017