Japan Tokyo / Naruko / Kyoto / Hiroshima / Tokyo vom 20.10.2017 bis 04.11.2017